•                                                                                                  

   

   

   

        23 maart 1923

   

   

  Uitnodiging
  Aan alle leden en donateurs van VV Lemmer tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering welke

  gehouden zal worden op maandag 21 maart 2022 in de kantine van VV Lemmeraanvang 20:30 uur.

  Agenda

  1. Opening;

  2. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 31-05-2021;

   De notulen zijn in te zien bij de secretaris via secretaris@vvlemmer.nl of 06-15647719. De notulen liggen

   eveneens in de bestuurskamer ter inzage;

  3. Jaarverslag seizoen 2020/2021 door de secretaris;

  4. Financieel jaarverslag seizoen 2020/2021 door de penningmeester;

  5. Vaststellen begroting 2021/2022 door de penningmeester;

  6. Verslag van de kascommissie;

  7. Benoeming nieuw kascommissielid;

  8. Voorstel contributieverhoging VV Lemmer, toepassen jaarlijkse indexering;

  page1image14315904 page1image14308032

         9. Bestuursverkiezing:                   Aftredend en niet herkiesbaar: Mark Veenstra

                                                            Nieuw te benoemen: Anja Holtland

                                                            Aftredend en herkiesbaar: Andries Bootsma

                                                                                                   Wietze Dijkstra 
  (
  tegenkandidaten kunnen zich tot 3 dagen voor aanvang van de vergadering, met steun van tenminste 3

  leden, schriftelijk melden bij de secretaris)

  10. Toekomst voetbal in Lemmer, samengaan vv Lemmer & CVVO; 11. Rondvraag
  12. Sluiting vergadering.